МРТ - Магнитно резонансна томография

• описание на изследването
• описание на апаратурата
• какво трябва да знаете преди изследването
• описание на процедурата

Как протича изследването?

Според типа апарати или според поставените въпроси, изследването протича по различен начин. Обикновено апаратът се намира в специална стая. В нея лягате на маса, която бавно ще ви придвижи в 70-100 см отвор на тунела на апарата. По време на изследването се чуват много силни тропащи шумове. Те са напълно нормални и се пораждат от електромагнитните превключватели. Ако се страхувате от тесни пространства има възможност да ви бъде направено изследване под упойка.
Обикновено изследването продължава най-малко 15-20 мин. - време, през което се събират множество образи. По време на изследването е много важно да не мърдате изобщо и да дишате съвсем равномерно. Дори и най-малкото движение може да доведе до смущения в образите и с това да провали изследването.

Алтернативни методи биха могли да бъдат ехографията, КТ и сцинтиграфия. Ако имате желание, помолете Вашият лекар или специалистите от ПРО-ВИТА да Ви обяснят алтернативите и защо във вашия случай е избрано МРТ изследване.